Sabina Mandić

Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Poslijedoktorandica/viša asistentica
Hrvatska

Dr. sc. Sabina Mandić zaposlena je kao poslijedoktorandica/viša asistentica na Odsjeku za poremećaje u ponašanju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te je stručna suradnica u Odgojnom savjetovalištu Nastavno-kliničkog centra ERF-a. Temeljna područja znanstveno-istraživačkog i stručnog interesa su joj problemi u ponašanju djece i mladih, s posebnim naglaskom na rizična i neprihvatljiva ponašanja u virtualnom okruženju, te bihevioralne ovisnosti s naglaskom na društvene mreže, video-igre i kockanje. Jedna je od rijetkih znanstvenica koja je svoju doktorsku disertaciju i znanstveno-istraživačke aktivnosti posvetila upravo ovisnosti o društvenim mrežama i online video-igrama. Suradnica je na znanstvenim i stručnim projektima u ovom području, te je (ko)autorica niza znanstvenih radova i stručnih publikacija. Sudjelovala je u osmišljavanju i provedbi radionica za mlade na teme rizičnih ponašanja i nasilja u virtualnom okruženju, medijske pismenosti i ovisnosti o internetu, te je koautorica dvaju preventivnih programa usmjerenih na izgradnju zdrave slike o sebi u virtualnom i medijskom prostoru te na prevenciju bihevioralnih ovisnosti.

Sabina Mandic